کلاس بانک اطلاعاتی سوم کامپیوتر

هنرستان قائمیه شهرکرد

جلسه ی 5 - تست 8

1.یکی دیگر از راههای ایجاد پرس و جو با کمک گرافیک نیز دیده ایم اتصال جدولها با چه دستوری است.

الف)JOIN                                                   ب)update

  ج)insert                                                    د)select into

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.اتصال دو جدول زمانی که اطلاعات متناظر در هر دو جدول وجود داشته باشند.

الف)WHERE                                                    ب)INNER JOIN

  ج)outer join                                                     د)insert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ایجاد جدول جدید شامل رکوردهای نتیجه ی پرس و جو (پرس و جوی جدول ساز)

الف)delete                                                         ب)insert

  ج)select into                                                    د)update

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.می تواند شامل 40 عبارت باشد که با عملگرهای منطقی and  یا or به هم وصل شده اند.

الف)order By                                                    ب)Group by

  ج)having                                                         د)where

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.زمانی که از توابع تجمعی Aggregate و Group by استفاده می شود برای اعمال شرط پس از اجرای پرس و جو باید از چه معیار استفاده کنیم.

الف)HAVING                                                   ب)UNION

  ج)SUBOUERY                                               د)ORDERBY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.کدامیک را باید با نوشتن دستورات زبان در قسمت SQL View پرس و جو ایجاد کنیم.

الف)sub-query                                                   ب)union

  ج)Data-dafinition                                            د)همه ی موارد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.تفاوت نمای view در گزارش با Datasheet در گزارش چیست.

الف)عناوین                                                       ب)زیر نویس

  ج)شماره ی صفحه                                             د)همه ی موارد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.گزارش ها در کدام نما قابل نمایش نیست.

الف)نمای Design                                             ب)نمای Print

  ج)نمای Layout preview                                 د)AutoReports

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.در این نما نمی توانید عناوین ،پا نوشت ها، جزییات و خلاصه ی داده ها را اضافه کنید.

الف)Design view                                           ب)wizard

  ج)Datasheet                                                 د)Design

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.با دنبال کردن قدم های فرایند تولید گزارش، یعنی انتخاب منابع داده فیلد های مورد نظر در گزارش و غیره گزارش تولید می شود.

الف)AutoReport columnar                             ب)chart wizard

   ج)Report wizard                                          د)Label wizard

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 23:29  توسط زمانی  | 

تست 7

 گزینه ی .......... را انتخاب می کنیم.                                View 1-برای افزودن امکانات گرافیکی از منوی

                                           Designد)           Captionج)           Alignب)             Tool Boxالف)

 

2-کدام گزینه گزارشی را ایجاد می کند که تمام فیلد های جدول یا پرس و جوی انتخاب                                                                                                                                                                          

شده را در بر دارد؟                                                                                                                      

Label Wizardد)      Chart Wizard ج)      Report Wizardب)        Auto Report Columnarالف)

 

 

3-نمای ........می تواند ظاهر گزارش را ایجاد و یا تغییر دهد.                                                                 

    Datasheetد)                       Layout Previewج)                    Designب)                  Printالف)

 

4- کدام گزینه شرط و معیار در پرس و جوی تجمعی است.                                                                   

             WHERE           د)  ORDER BY      ج)        GROUPBYب)                HAVINCالف)

 

5 –عبارت......... شرط  و معیار محدود ساختن رکوردهاست.                                                               

HAVINC                د)WHERE                   ج) GROUPBY                  ب)ORDER BYالف)

 

6-.......زبانی است که تمام دستورات پرس و جوی به وسیله ی آن تعریف می شوند.                                   

                                         QRYد)              DDL            ج)DML            ب) SQLالف)

 

7- با کمک .........فیلدها و توابع مورد نظر را انتخاب می کنید و بدین ترتیب احتمال خطا و اشتباه تایپی کم می شود.                                                                                                                                   

Defined            د) Functionج)            Expression Builderب)                      Aggregateالف)

 

8-به جای تایپ .......می توانید علامت سه نقطه کنار آن را کلیک کنید.                                                 

 

                                       DMLد)             SQLج)             DDL                      ب)  QRY الف)

 

 

9- کدام گزینه برای ایجاد پرس و جوی ترکیب رکوردهاست.                                                                 

             UPDATE  د)                     INSERT                ج) UNION                      ب) JOINالف)

 

10- کدام گزینه گراف داده ها را نمایش می دهد.                                                                                 

Auto Reportد)            Report Wizardج)            Label Wizardب)              Chart Wizardالف)

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 15:16  توسط نظری  | 

تست 6

1- اگر محتوای یک فیلد در دو زیر سیستم متفاوت درج شود چه پدیده ای رخ داده است؟

الف)ناسازگاری داده ها    ب)افزونگی    ج)فزون کاری    د)اعمال نشدن استانداردها

 

2- هر مفهوم و یا شیء در هر محیط کدام گزینه است ؟

الف)ویژگی            ب)فیلد                ج)محیط عملیاتی         د)موجودیت

 

3- در اشیاء پایگاه داده کدام گزینه برای کدنویسی مناسب است ؟

 الف)فرم        ب)گزارش      ج)ماکرو       د)ماجول

 

4- نام و قالب فایل پایگاه داده در کدام گزینه نمایش داده می شود ؟

الف)نوار منو    ب)پنجره بانک اطلاعاتی   ج)نوار عنوان    د)پنجره اشیاء بانک اطلاعاتی

 

5- در فیلد ها از نوع text حداکثر چند کاراکتر می توان قرار داد؟

الف)64            ب)255              ج)256             د)512

 

6- کدام کنترل نامقید است ؟

الف)List Box        ب)Option Button       ج)Label       د)Check Box

 

7- در کدام نوع پرس و جو می توانیم اطلاعات یک جدول را از جدولی دیگر تغییر دهیم ؟

 

الف)Crosstab Query     ب)Update Query   ج)Append Query    د)Make table Query

 

8- در کدام روش ایجاد گزارش نمی توانیم از ابزارهای طراحی استفاده کنیم ؟

الف)Auto Query        ب)Design       ج)Report Wizard           د )الف و ج

 

9- کدام گزینه نماهای قابل نمایش گزارش ها نمی باشد؟

الف)Design          ب)Print        ج)Layout Preview           د)Auto Report

 

10- کدام عملیات را می توان از طریق پرس و جو انجام داد ؟

الف) جست و جو        ب) ویرایش دادها        ج)مشاهده          د)هر سه مورد

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 15:13  توسط زلفی پور  | 

تست 5

1.کدام یک از خصوصیات یک بانک اطلاعاتی نمی باشد؟

الف.طراحی یک پارچه

ب.ناسازگاری داده ها

ج.مدیریت متمرکز

د.اعمال استانداردها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2.این سطح به عنوان جزئیات ذخیره سازی محسوب می شود.

الف.داخلی

ب.مفهومی

ج.خارجی

د.کاربردی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3.....بخش اصلی در بانک های اطلاعاتی است.

الف.ماجول

ب.پرس و جو

ج.جدول

د.گزارش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4.برای نگهداری تاریخ شمسی بهتر است از نوع فیلد ... استفاده کنیم.

الف.data/time

ب.text

ج.number

د.memo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5.کدام یک از گزیه های زیر شرطی است که داده های وارد شده را محدود می کند؟

الف.validation rule

ب.required

ج. validation text

د.indexed

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6.کدام یک از کنترل های زیر مقید است؟

الف.tabcontrol

ب.command button

ج.listbox

د. الف و ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7.کدام یک از توابع زیر تاریخ جاری سیستم را بازمی گرداند؟

الف.day()

ب.date()

ج.weekday()

د.datepart()

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8.از کدام یک از دستورات زیر برای ایجاد رکورد استفاده می شود؟

الف.insert

ب. update

ج.select…into

د.union

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9.در کادم یک از حالت های ایجاد جدول هیچ گونه ارتباطی بین پایگاه داده فعلی و بانک اطلاعاتی وجود ندارد؟

الف.wizard

ب.design

ج.link

د.import

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10.اصلاح مقادیر فیلد یا قیلد های از رکورد ... نام دارد؟

الف.بازیابی

ب.ویرایش

ج.تغییر ساختار

د.به هنگام سازی

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۸ساعت 21:24  توسط غلامرضایی  | 

تست 4

1- ساختارپايگاه داده است،تمام موجوديت ها و ارتباط بين آن ها شامل مي شود.

سطح مفهومي             سطح داخلي                    سطح خارجي                          مدل داده اي

2- سيستم ذخيره و بازيابي از مفهوم ساده.....................توسعه پيدا كرده است

فايلينگ                       اكسس                            ركورد                                       كليد

3- به فيلد يا زير مجموعه اي از فيلد ها كه باعث يكتايي ركورد ها مي شود.................مي گوييم

كليد                         فايل                                 ركورد                                     پايگاه داده

4- از نوع متن است كه تا 64k كاراكتر را ذخيره مي كند مربوط به كدام نوع فيلد مي باشد؟

Memo                                          text                              currency                  format

5- شرط و معيار در پرس و جوي تجمعي است؟

Having                                    group by                              union                 subquery

6- گراف داده ها را نمايش مي دهد.گراف اين محيط شبيه محيط excelاست و به همان صورت قابل كنترل است

Chart wizard               lable wizard             repart wizard                        autoreport tabule

 

7-............شرط و معيار محدود ساختن ركورد هاست

Where                                       orderby                                 join                     insert

8-با اين نوع پرس و جو مي توانيم اطلاعات يك يا چند جدول را در قالب رديف و ستون خلاصه نماييم

Cross tab                                Action QUERY                      SUBQUERY            GROUP BY

9-براي انتخاب ركورد ها از اين دستور استفاده ميشود

SELECT                                        JOIN                                 DELETE                INSERT

10-براي ايجاد پرس و جوي تركيب ركوردهاست

UNION                                     JOIN                           UPDATE                          INSERT

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۸ساعت 6:36  توسط کیانی  | 

10تست

 

1- ...................یکی از انواع سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات است .

الف )داده ها          ب) برنامه سازی          ج) بانک اطلاعاتی             د) پایگاه دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- هر فیلد دارای چند جز است نام ببرید

الف)2جز نام و مقدار      ب)2جز داده و اطلاعات       ج)اجزا داده       د)جز و مقدار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- در واقع هر فیلد یک............یا ......به حساب می آید .

الف)ویژگی               ب)صفت                ج)الف و ب                  د)مقار و داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- به مجموعه ی فیلد ها ی مرتبط یک ............... می گوییم

الف)کلید                  ب)فایل                        ج)رکورد                   د)قالب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- به فیلد یا زیر مجموعه ای از فیلد ها که باعث یکتایی هر یک از رکورد ها شود ............گویند

الف)file                      ب)key                 ج)رکورد                      د)ردیف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶- ...........جایی است که نی توان داده ها را ذخیره کرد

الف)پایگاه داده                 ب) جدول             ج) فایل                  د)فرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۷- یک جدول از رکورد هایی با ................قالب مشابه تشکیل شده است

الف) قالب           ب) عنوان                  ج)نشانی                            د) آدرس   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۸- وقتی جدول ایجاد شد و داده ها در آن ثبت شدند می توانید ...................را مرتب کنید

الف) قالبها                 ب)داده ها                     ج) رکوردها                 د) فیلدها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۹- ساده ترین و معمول ترین نوع پرس و جو ................ از جدول است

الف)داده ها         ب)انتخاب داده ها            ج) فیلدها                     د) رکوردها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۰- از انواع دیگر پرس و جو ها پرس و جوی ...............است یعنی ایجاد رکورد های جدید یا ویرایش و حذف رکورد ها را انجام دهد

الف)داده ای               ب)رکورد ها                 ج)عنوان ها            د)عملیاتی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 16:2  توسط رضایی  | 

<به نام خدا>

 

1) ایجاد پرس و جوی............... یکی از پرس وجوی عملیاتی است که

میتوانیم فیلد خاصی را در رکوردها ی خاص به مقدار جدید یا مقدار محاسبه

 شده ی جدیدی تغییر دهیم .

الف) بهنگامسازی         ب) محاسباتی        ج) بهنگامسازی داده ها        د)update

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2) کدام مورد معایب سیستم فایلینگ نمی باشند؟

 الف) حجم زیاد کدنویسی    ب) سخت بودن اعمال استاندارد    ج) سازگاری      د) هیچ کدام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3) کدام مشخصه تعیین میکند که در هنگام ورود داداه فیلد نباید خالی رها باشد؟

الف) required               ب)index              ج) value default         د)value

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4) در عبارت order by کدام گزینه باعث میشود عمل مرتب سازی صعودی باشد؟

الف) acs                  ب) desc               ج) asc             د) decs

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5) کدام معیار ورودی باعث میشود که کلماتی که غیر از حروف a,b  شروع میشوند در  

     نظر رفته میشوند؟

الف)    link "[ab]"       ب)  link "[!ab"      ج) "link "[a-b         د)"* link "![ab

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6) ..................  زبانی است دستورات پرس و جو مثل select,update  به وسیله ی ان

     تعریف میشوند.

الف) sql              ب)  ddl             ج) dml                د) vb

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7) کدام کنترل مقید است؟

الف) tab control            ب)  text box           ج)  command button         د) 1و2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8) بدون ذکر ..................  رکوردها بدون هیچ تریب خاصی و براساس همان ترتیب ورود

     اطلاعات نمایش داده میشوند.

الف) group by         ب) join           ج) order by            د) insert

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

9) کدام گزینه گراف داده ها را نشان میدهد؟

الف) chart wizard          ب) label wizard           ج) exel        د) design

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10) این پرس وجو از چه دستوری استفاده کرده است؟

Insert into test (id , name , avg)

Select (id,name,moadel)

Form test 2

الف) insert           ب) select            ج) update             د) 1و2

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۸ساعت 19:51  توسط بابایی  | 

کدام گزینه جز مدول های داده ای یک پایگاه نیست؟ 

الف)رابطه ای         ب)شبکه ای         ج)سلسله مراتبه ای          د)مفهومی  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

در هر محیط عملیاتی تعدادی.................... وجود دارد؟

الف)موجودیت       ب) شی                 ج)داده                        د)رابط

                                                                                                                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------

صفات و ویژگی های هر موجودیت در واقع همان ............. هستند؟

الف)رکورد         ب)فیلد                   ج)شی                    د)مفاهیم پایگاه داده

---------------------------------------------------------------------------------

موجودیت چیست؟

الف) هر مفهوم یا شی در محیط عملیاتی           ب) تمام موجودیت ها در محیط عملیاتی           

ج) طراحی محیط عملیاتی                          د)ویژ گی های محیط عملیاتی

--------------------------------------------------------------------------------------------------

انواع ماهیت در ارتباط را نام ببرید؟

الف) یک به یک         ب)یک به چند              ج) چند به چند                  د) همه ی موارد

------------------------------------------------------------------------------------

در هر محیط عملیاتی مجموعه از موجودیت ها ی مناسب و مرتبط بر اساس ..........

سیستم مورد طراحی ،انتخاب می شود؟

الف) مرز و محیط    

 ب) محیط و محدوده      

 ج) محدوده و مرز         

 د)محیط عملیاتی و موجودیت ها

-----------------------------------------------------------------------------------

   موجودیت را با چه شکلی ارایه می کنند؟ ERدر نمودار

الف)دایره              ب)مستطیل            ج)لوزی             د)ذوزنقه

---------------------------------------------------------------------------------------------------

هر .....می تواند نشان دهنده ی یک موجودیت یا ارتباطی بین موجودیت ها باشد؟

الف)داده      ب)ارتباط           ج)ماهیت                        د)جدول

-------------------------------------------------------------------------------------------

برای نشان دادن ارتباط مابین موجودیت ها وبیان عملکرد ارتباط از چه چیزی

استفاده می شود؟

 الف) ترسیم نمودا        

ب) ترسیم ماهیت      

 ج)استفاده از اجزای 

د)استفاده از نمودار  ER

--------------------------------------------------------------------------------------------

 یک مدل سازی معانی از............

الف) شی هاست         ب)داده هاست                ج)ماهیت ها            د)ویژگی ها     

--------------------------------------------------------------------------------------------      

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 18:12  توسط اسدی  | 

تبریک سال نو

سلام بر همه سال نو مبارک امیدوارم تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه

چرا کسی تست نمی گذاره؟؟؟؟؟؟

مگه ندیدید خانم چی گفتند؟؟؟؟؟(که پستها نا منظمه من که دیگه ۱۲ نمره را گرفتم شما ها یه تلاشی بکنین

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 20:19  توسط معتمدی  | 

تبریک سال نو

سلام بر همه سال نو مبارک امیدوارم تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه

چرا کسی تست نمی گذاره؟؟؟؟؟؟

مگه ندیدید خانم چی گفتند؟؟؟؟؟(که پستها نا منظمه من که دیگه ۱۲ نمره را گرفتم شما ها یه تلاشی بکنین

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 20:19  توسط معتمدی  | 

آخرین پست 87

اول بابت لطفی که در پست قبلی نسبت به من داشتید تشکر می کنم. و اعتراف می کنم من شایسته چنین عناوینی نیستم.
امیدوارم سال خوبی را شروع کنید و در سال جدید پستهاتون اینقدر نا منظم نباشه. آرزو می کنم با قبولی در آموزشکده سال ۸۸ را به یکی از بهترین سالهای زندیگی تون تبدیل کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۷ساعت 18:16  توسط خانم بلالی 

یه پست از طرف همه ی بچه های کلاس....

کسب رتبه ی اول تدریس برتر در استان را به

بهترین معلم دنیا

تبریک می گوییم.

 

 

"این یه واقعیت:"

شاید خیلی اذیتتون کنیم ولی باور کنید خیلی دوستتون داریم.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۷ساعت 20:22  توسط غلامرضایی  | 

سوالات تستی -سوم

۱.گزارش رکوردها را شبیه نمای ........ فرم ها و جدول نشان می دهد.

الف.Design

ب. Wizard

ج.Datasheet

د.Import table

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2.در نمای .... گزارش می توانیم ظاهر هر گزارش را ایجاد و یا تغییر داد.

 الف.Design

 ب.Wizard    

 ج.Print

 د.Layout preview

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3...... گزارش خالی را در نمای design باز می کند.

 الف.Design view

 ب.Report wizard

 ج.Chart wizard

 د.Auto report  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4.این روش گزارشی را ایجاد می کند که تمام فیلدهای جدول یا پرس و جوی انتخاب شده را در بر می گیرد.

الف. Report wizard

 ب.Auto report columnar

 ج.Auto report tabular

د. Design view

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5.....گراف داده ها را نمایش می دهد.

الف. Chart wizard

 ب.Label wizard

ج. wizard

د. Report wizard

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6.کدام یک از معمول ترین روش های ایجاد گزارش است؟

الف. Design

ب. Report wizard

ج. wizard

د. Report Design

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:35  توسط غلامرضایی  | 

تست 5

1-برای تصمیم گیری نیاز به ..................... اطلاعات ثبت شده در جداول بانک اطلاعاتی داری و باید  اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنیم                                                                                                                    

ااف)درج                          ب)بازیابی                  ج)حذف                                  د)بازیافت

 

  2- از .....................................برای دریافت اطلاعات از بانک است                     

الف)رکورد                       ب)پرس و جو                   ج)فیلد                              د)جدول

 

3- پرس و جو ها انواع مختلفی دارند که معمول ترین آن ها ....................... است

Select الف)

ب)بازیابی

ج)فیلد                              

  د)جدول

 

4- به هر پرس و جو می توان ..............و ............ اضافه کرد

الف)محدودیت- فیلد                 ب)شرط – جدول               ج)محدودیت – شرط                 د)جدول -  فیلد

 

5- می توان فیلد های غیر جدولی از ..................... به پرس و جو اضافه کرد

الف)از نوع متن                 ب)از نوع محاسباتی                   ج)از نوع لیست              د)از نوع منو

 

6- با اجرای پرس و جو نتیجه ی آن به چه صورتی نمایش داده می شود

الف)فیلد                 ب)منو                              ج)جدول                              د)رکورد

 

7-نوع دیگر پرس و جو ......................... که از آن ها برای تغییر روی داده ها استفاده می شود

الف)پرس و جو های عملیاتی                                             ب)پرس و جو های محاسباتی               

  ج)پرس و جو های  متنی                                                 ج)پرس و جو های غیر عملیاتی

 

8- پرس و جو عملیاتی که برای تغییر ساختار بانک و جود دارد چه نام دارد؟

DMLالف)

DDLب)

SQLج)

Accessد)

 

9-در پشت ظاهر هر محیط گرافیکی از پرس و جو ها زبان ساخت یافته ی ................. وجود دارد

DMLالف)

DDLب)

Accessج)

SQLد)

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 1:20  توسط رضایی  | 

سوالات تشریحی جلسه پنجم-تشریحی اول

نماهای قابل نمایش گزارش کدامند؟

نمای Design:می توانید ظاهر گزارش را ایجاد و یا تغییر دهید.

نمایPrint:با مرور داده های واقعی در هر صفحه ی گزارش می توانید گزارش را تایید کنید.

نمایLayoutPreview:با داده های نمونه فقط قالب نمایش گزارش را سریع مشاهده کنید.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 23:16  توسط معتمدی  | 

سوالات تستی جلسه پنجم-تست اول

1-کدام گزینه در مورد ارتباط بین جداول صحیح می باشد؟

الف)فیلد برقرار کننده ی ارتباط در جدول پدر کلید خارجی نام دارد.

ب)یکی از جداول در یک بانک اطلاعاتی و دیگری در جدول نمونه ی اکسس قرار دارد.

ج)فیلدهای بر قرار کننده ی ارتباط بین جداول دارای نوع یکسانی هستند.

د)فیلدهای بر قرار کننده ی ارتباط بین جداول حتما باید دارای نام یکسانی باشد در غیر این صورت خطا می دهد.


2-برای اینکه کنترل یکپارچگی در صحت روابط بین جداول انجام گیرد، کدام گزینه باید انتخاب شود؟

الف)Enforce Referential Integrity

ب) Referential Integrity

ج)Enforce

د)Relataiship


3-در صورتی که نوع کلید اصلی در یک جدول که کلید خارجی دیگری می باشد متفاوت باشد:

الف)اشکالی پیش نمی آید.

ب)آن فیلد تعریف نمی شود.

ج)مقدار کلید اصلی خود جدول دوم در نظر گرفته می شود.

د)خطا می دهد.


4-کدام گزینه از نماهای نمایش گزارش است؟

الف)Printlayout

ب)Print

ج)Design

د)LayoutPreview


5-در نمای ـــــــــــــــــــ با مرور داده های واقعی در هر صفحه ی گزارش می توان گزارش را تایید کرد؟

الف)Printlayout

ب)Print

ج)Design

د)LayoutPreview


6-این گزینه مربوط به نمای Layout Previewاست؟

الف)می توان ظاهر گزارش را ایجاد کرد.

ب)با مرور واقعی گزارشها را تایید کرد.

ج)با داده های نمونه قالب نمایش گزارش را سریع مشاهده کنید.

د)قبل از چاپ آنرا مشاهده کرد.


7-با کدام یک از مراحل ایجاد گزارش می توان در نمای Datesheetگزارش را به سرعت ایجاد کرد؟

الف)Autoform

ب)AutoReports

ج)SQL Reports

د)Date Reports


8-ابزار Design Viewچه کاری انجام می دهد؟

الف)گزارش را چاپ می کند.

ب)گزارش را برای چاپ در صف چاپ قرار می دهد.

ج)گزارش را در نمایDatesheetباز می کند.

د)گزارش خالی را در نمای Design باز می کند.


9-در کدام نما می توان عناوین ،پانوشتها،جزئیات و خلاصه ی داده ها را اضافه کرد؟

الف)Design View

ب)ReportsWizard

ج)AutoReportsColumnar

د)AutoReportsTabuler


10-کدام حالت گزارش شامل تمام فیلدهای جدول یا پرس و جو ها می باشد؟

الف)Design View

ب)ReportsWizard

ج)AutoReportsColumnar

د)AutoReportsTabuler


11-Chart Wizardچه چیزی را نشان می دهد؟

الف)لیستی از برچسبها

ب)گراف داده

ج)نمودار داده ها

د)استاندارد شماره گذاری
 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 23:14  توسط معتمدی  | 

جلسه ی 4 .تست5

1.کدامیک جزو کنترل ها محسوب می شود.

الف)Label                                              ب)Text Box

ج)List Box                                             د)همه ی موارد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.توضیحی در خصوص متن هم جوارش ارائه می کند.

الف)Tab countrol                                  ب)Lable

ج)Toggle Button                                   د)option Group

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.لیست ورودی های ممکن را نمایش می دهد.

الف)Lable                                              ب)Command Button

ج)List Box                                             د)Tab countrol

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.انتخاب بله /خیر را برای فیلد فراهم می کند .اگر فشرده شده باشد بله است.

الف)Line and Rectangle                        ب)option Group

ج)check Box                                          د)Toggle Box

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.ساده ترین راه برای اجرای یک فرمان یا یک ماکرو است.با کلیک روی آن برنامه ی نوشته شده اجرا می شود.

الف)command Button                           ب)Label

ج)List Bix                                             د)Tab control

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.کدامیک جزو انتخاب بیش از یک کنترل است.

الف)کلیک روی اولین کنترل و انتخاب سایرین با  shift+Clickروی هر یکاز آنها                      

 ب)درک select box         ج)موارد الف و ب                                 

  د)استفاده از Auto Form

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.هر رکورد با برچسب ها وفیلدهای فرم نمایش داده می شود شبیه یک فرم معمولی است.

الف)Tabular                                          ب)columnar

ج)Data sheet                                         د)standard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------8.با تکمیل اطلاعات بر روی کنتر ل های فرم اطلاعات به صورت یک --------- به جدول اضافه می شود.

الف)رکورد                                              ب)فیلد

ج)فایل                                                      د)متن

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.با درگ کردن به وسیله ی ماوس در گوشه و یا ضلع های یک شئ می توان اندازه ی آن را تغییر داد.

الف)تنظیم شبکه ی نقطه چین                        ب)تغییراندازه ی کنترل های روی فرم

ج)تغییرنوع کنترل                                       د)جابه جایی بر چسب وکنترل وتغییراندازه ی بر چسب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.جمله ی زیر مربوط به کدام گزینه است.

با انتخاب منوی View و گزینه ی Taborder می توانید ترتیب جابه جایی روی کنترل ها به وسیله ی کلید Tab را در نمای ورود اطلاعات فرم مشخص کنید.

الف)تغییر مشخصات کنترل                          ب)تنظیم شبکه ی نقطه چین

ج)ترتیب حرکت روی کنترل ها در زمان نمایش فرم      

 د)جابه جایی بر چسب وکنترل ها وتغییر اندازه ی برچسب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.رنگ زمینه ی فرم با کلیک دکمه ی --------- در نوار ابزار Formatting و انتخاب یکی از گزینه های جعبه رنگ قابل تنظیم است.

الف)Page Header/Footer                       ب)Page number

ج)Font/fore color                                  د)Fill/Back color

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

12.با انتخاب --------- کادر محاوره ای با عنوان show Table نمایان می شود.

الف)disign                                             ب)wizard

ج)Queries                                              د)Table

-------------------------------------------------------------------------------------------------------13.در این کادر امکان انتخاب چه چیزهایی وجود دارد.

الف)انتخاب جدول                                      ب)پرس و جوهای ایجاد شده

ج)ترکیبی از هر دو                                      د)همه ی موارد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------14.با استفاده از چه می توان جدول های مجاور و جدول های غیر هم جوار را همزمان انتخاب نمود.

الف)ctrl-shift                                          ب)shift

ج)ctrl                                                      د)spc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------15.کدامیک جزو انتخاب فیلدها می باشد.

الف)دوبار کلیک روی نام فیلد در نیمه بالایی      ب)درگ کردن فیلد از نیمه بالایی به نیمه پایینی

ج)استفاده از shift یا ctrl                               د)همه ی موارد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.با استفاده از ردیف --------- در نیمه پایینی می توانیم شرط هایی را به پرس و جو اعمال کنیم.

الف)disign                                             ب)wizard

ج)criteria                                               د)Queries

 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 9:57  توسط زمانی  | 

۱-برای تصمیم گیری نیاز به ..................... اطلاعات ثبت شده در جداول بانک اطلاعاتی داری و باید  اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنیم                                                                                                                    

ااف)درج                          ب)بازیابی                  ج)حذف                                  د)بازیافت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2- از ..............................برای دریافت اطلاعات از بانک است                     

الف)رکورد                       ب)پرس و جو                   ج)فیلد                              د)جدول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- پرس و جو ها انواع مختلفی دارند که معمول ترین آن ها ....................... است

Select الف)

ب)بازیابی

ج)فیلد                              

  د)جدول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- به هر پرس و جو می توان ..............و ............ اضافه کرد

الف)محدودیت- فیلد                 ب)شرط – جدول               ج)محدودیت – شرط                 د)جدول -  فیلد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

5- می توان فیلد های غیر جدولی از ..................... به پرس و جو اضافه کرد

الف)از نوع متن                 ب)از نوع محاسباتی                   ج)از نوع لیست              د)از نوع منو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- با اجرای پرس و جو نتیجه ی آن به چه صورتی نمایش داده می شود

الف)فیلد                 ب)منو                              ج)جدول                              د)رکورد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7-نوع دیگر پرس و جو ......................... که از آن ها برای تغییر روی داده ها استفاده می شود

الف)پرس و جو های عملیاتی                                             ب)پرس و جو های محاسباتی               

  ج)پرس و جو های  متنی                                                 ج)پرس و جو های غیر عملیاتی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8- پرس و جو عملیاتی که برای تغییر ساختار بانک و جود دارد چه نام دارد؟

DMLالف)

DDLب)

SQLج)

Accessد)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9-در پشت ظاهر هر محیط گرافیکی از پرس و جو ها زبان ساخت یافته ی ................. وجود دارد

DMLالف)

DDLب)

Accessج)

SQLد)

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 1:40  توسط رضایی  | 

سوالات تستی-سوم

 

۱.     کدام کنترل از نوع unbound (نامقید)نیست؟

الف)command button

ب) option button

ج) text box

د) گزینه ی ب و ج صحیح است.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

2.     کدام کنترل نامقید است؟

الف)list box

ب) option button

ج) label

د) check box

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3.     در کنترل نوع مقید کدام عمل زیر امکان پزیر است؟

الف)ویرایش

ب) حذف

ج)اضافه

د) هرسه گزینه صحیح است.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

4.     کدام کنترل زیر از نوع مقید است؟

الف) label

ب)rectangle

ج) text box

د) command button                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5.     درکدام قالب ازفرم فیلدها به صورت ستونی ورکوردها درسطرهانمایش داده میابند؟

الف) columnar

ب)tabular

ج) datasheet

د) justified       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

6.     در کدام قالب از فرم هر رکورد با برچسب ها و فیلدها نمایش داده می شود؟

الف) columnar

ب)tabular

ج) datasheet

 د) justified

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7.     کدام گزینه باعث می شودکنترل های روی فرم باگوشه های شبکه نقطه چین تنظیم شوند؟

الف) gridline

ب)snap to grid

ج) gridx

د) gridy

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8.     کدام بخش از فرم فقط در زمان چاپ فرم ظاهر می شود؟

الف) form header

ب)detail

ج) form foter

د) الف و ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9.     کدام گزینه در ایجاد فرم به وسیله autoform wizard قرار ندارد؟

الف) tabular

ب)columnar

ج) design

د) data sheet

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10.داده ها و نمودارها را در کدام بخش از فرم می توانیم قرار دهیم؟

الف) form header

ب) form footer

ج) detail

د) هرسه گزینه صحیح است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11.کدام کنترل جنبه ی سه بعدی به فرم می افزاید؟

الف) toggle button

ب) tab control

ج)bound object

د) option group

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12.برای نمایش یک فیلم یا تصویر که به رکوردی متصل نمی باشد از کدام کنترل استفاده می شود؟

الف) option group

ب) frame      bound object

ج) frame     un bound object

د) tab control

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13.برای نمایش داده ها از نوع ole از کدام کنترل استفاده می شود؟

الف) option group

ب) frame      bound object

ج) frame     un bound object

د) tab control

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14.بخش جزئیات فرم را در کدام بخش تعریف می کنیم؟

الف) footer

ب) header

ج) detail

د)هر سه گزینه درست است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تستهای فصل پنجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.در استفاده از عملگر union کدام دو دستور به ترتیب وجود دارند؟

الف) join, select  

ب)select,select

ج)select,delete

د)delete,join

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2.در مورد عملگر union کدام مورد صحیح نیست؟

الف)  نوع و ترتیب و نام فیلدها باید یکی باشد.

ب)نوع و نام فیلدها می تواند یکی نباشد.

ج)تعداد فیلدهای دو select که با هم union می شوند یکسان است.

د)یک پرسو جو شامل ترکیب رکوردهاست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3.برای ایجاد پرس و جو کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)  جدول

ب)پرس و جو

ج)فرم

د)الف و ب    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4.در کدام روش ایجاد پرس و جو می توانیم از معیارها استفاده نمائیم؟

الف)  design view

ب)simple query wizard

ج)crosstab query wizard

د)هر سه گزینه  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

5.برای قرار دادن معیارها برای فیلدها در طراحی پرس وجوها از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)criteria

ب)sort

ج)append

د)update  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6.کدام عملگر در پرس و جو همانند عملگر or می باشد؟

الف)and

ب)like

ج)between

د)in           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7.یک پرس و جو می تواند به کدام حالت ذخیره شود؟

الف)query

ب)form

ج)report

د)هر سه گزینه   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8.کدام گزینه جز پرس و جو های عملیاتی نمی باشد؟

الف)delete query

ب)append query

ج)make table query

د)select query 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

9.در کدام نوع پرس و جو می توانیم اطلاعات یک جدول را از جدولی دیگر تغییر دهیم؟

الف)crosstab query

ب)update query

ج)append query

د)make table query   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10.اگر در delete query معیار را مشخص نکرده باشیم کدام گزینه صحیح است؟

الف)پیغام خطا ظاهر می شود.

ب)تمام رکوردها حذف می شوند.

ج)رکورد جاری حذف می شود.

د)هیچ عملی انجام نمی شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11.در بانک اطلاعاتی اکسس می توان ............. تبدیل کرد؟

الف)گزارش را به فرم

ب)فرم را به گزارش

ج)پرس و جو را به فرم

د)پرس و جو را به جدول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12.برای نمایش گروه خاصی از رکوردها با شرایط مشترک کدام نوع از پرس و جو مناسب است؟

الف)append

ب)delete

ج)select

د)make tabel

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13.کدام نوع از پرس و جو های ویزارد برای جست و جوی رکوردهایی که مقادیر یکسان ندارند به کار می رود؟

الف)find unmached query wizard

ب)find duplicate query wizard

ج)crosstab query wizard

د)simple query wizard     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14.کدام عملیات را می توان از طریق پرس و جو انجام داد؟

الف)  جستجو

ب)مشاهده

ج)ویرایش داده ها

د)هر سه گزینه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15.خروجی یک پرس و جو کدام گزینه می باشد؟

الف)  data sheet

ب)result set

ج)design view

د)module 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

16.کدام گزینه از قابلیت های SQL می باشد؟

الف)  ایجاد پایگاه داده

ب)تغییر ساختار پایگاه داده

ج)ایجاد پرس و جو

د)هر سه گزینه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17.زبانSQL که برای ایجاد یا تغییر ساختار پایگاه داده استفاده می شود کدام است؟

الف)  SQL

ب)DDL

ج)DML

د)DLL

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

18.زبان دستکاری داده کدام است؟

الف)  زبانی که برای ایجاد پرس و جوها به کار می رود.

ب)زبانی که برای ایجاد پایگاه داده بکار می رود.

ج)زبانی که برای تغییر ساختار پایگاه داده به کار می رود.

د)هر سه گزینه صحیح است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19.برای انتخاب رکوردها از کدام دستور SQL استفاده می شود؟

الف)INSERT

ب)SELECT INTO

ج)SELECT

د)JOIN      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

20.برای اینکه رکوردهای مشابه در پرس و جو دیده نشوند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف)PERCENT

ب)TOPN

ج)ALL

د)DISTINCT 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21.برای ایجاد یک جدول جدید از نتیجه پرس و جو کدام گزینه بکار می رود؟

الف)SELECT

ب)SELECT INTO

ج)INSERT

د)UPDATE

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22.کدام گزینه از فیلدهای دو select که با هم union می شوند باید یکسان باشد؟

الف)  تعداد

ب)نوع

ج)ترتیب و نام آنها

د)هر سه گزینه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23.کدام گزینه برای قرار دادن شرط و معیار در پرس و جوی تجمعی به کار می رود؟

الف)order by

ب)where

ج)group by

د)having   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

24.در کدام حالت اطلاعات متناظر هر دو جدول در نتیجه پرس و جو مشاهده می شود حتی اگر در یکی هم وجود نداشته باشد؟

الف)inner join

ب)outer join

ج)join

د)onion    

  

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:43  توسط زلفی پور  | 

جلسه ی 10 تست چهارم

1-کدام یک از گزینه های زیر مربوط به "نوع کنترل در ایجاد فرم ها است ؟                                              

الف)فرم                  ب)مقید                   ج)نامقید                     د)   گزینه ی ج و ب

________________________________________________________________________

2- تعریف زیر مربوط به کدام یک از تعاریف کنترل ها می باشد ؟

"داده ها از منبع رکورد های متصل شده به فرم نمایش می یابند "

الف)کنترل نامقید               ب)کنترل مقید               ج ) کنترل برچسب               د)کنترل متن

________________________________________________________________________

3- تعریف زیر مربوط به کدام یک از تعاریف کنترل ها می باشد ؟

"به کرورد هایی گفه می شود که به یک دیکر متصل نیستند و محتوای آن ها با جابه جایی رکوردی به دیگری تغییر منی کند "

  الف)کنترل نامقید               ب)کنترل مقید               ج ) کنترل برچسب               د)کنترل متن

________________________________________________________________________

     

4- کدام کنترل "توضیحی در خصوص متن هم جوارش ارایه می کند "؟

                                                                                                                 الف)     TabControl

    ب)    ListBox                         

   ج)  CheckBox      

د)برچسب                                                                                                          

________________________________________________________________________

5- کدام کنترل"لیست ورودی های ممکن را نامیش می دهد "؟

  الف ) TabControl

  ب)ListBox                       

 ج) CheckBox

 د) Label

________________________________________________________________________

6- کدام کنترل"جنبه ی سه بعدی را به فرم می افزاید "؟

  الف) TabControl

  ب)  ListBox                        

 ج) CheckBox

  د) Label 

________________________________________________________________________

7-کدام کنترل "انتخاب را برای یک فیلد فراهم می کند "؟

   الف)OptionGroup

 ب ) BoundObjectFrame

   ج ) OptionButton

 د) ToggleButton

________________________________________________________________________

8-کدام کنترل"انتخاب بله/خیر را برای یک فیلد فراهم می کند .(اگر فشرده باشد پاسخ بله است )"

 الف)  OptionGroup

  ب)  ListBox

   ج) CheckBox

 د)  ToggleButton  ________________________________________________________________________

9-کدام کنترل " انتخاب یک فیلد دسته بندی می کند و نمایش می دهد"                                                                                                                                 

 الف) OptionGroup

 ب) BoundObjectFrame

     ج)  CheckBox

    د)  ToggleButton                                                                                                                                    

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 1:8  توسط رضایی  | 

سوالات تشریحی-دوم

چهار مورد از توابع تجمعی را نام ببرید.

Max min avg count

********************************

راه های ایجاد فرم را نام ببرید

ایجاد فرم به وسیله یDesign view

ایجاد فرم به وسیله یauto form wizard

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 18:37  توسط غلامرضایی  | 

سوالات تستی -دوم

1.کدام یک از کنترل های زیر bound  است؟

الف.list box

ب.command button

ج.tab control

د.label

*******************************

2.کنترل .... انتخاب های یک فیلد را دسته بندی شده نمایش می دهد.

الف.toggle button

ب.option group

ج.option button

د.list box

*******************************

3.این کنترل ها به رکورد ها متصل نیستند و محتوای آنها با جابجایی از رکوردی به رکورد دیگر تغییر نمی کند.

الف.نا معین

ب.معین

ج.مقید

د.نامقید

*******************************

4.در هنگام طراحی فرم هنگام انتخاب قالب فرم ها قالبی که به عنوان پیش فرض انتخاب شده است ..... می باشد.

الف.datasheet

ب.columnar

ج.tabular

د.justified

**********************************

5.برای ایجاد سربرگ و پانوشت از چه منویی استفاده می کنیم؟

الف.view

ب.insert

ج.tools

د.edit

*******************************

6.این تابع محدوده ای از تاریخ را برمی گرداند

الف.date

ب.datepart

ج.between date and date

د.month

******************************

7.برای محاسبه ی تعداد کل یک فیلد از یک جدول به چه نوع پرس و جویی نیاز داریم؟

الف.محاسباتی

ب. محسباتی تجمعی

ج.عملیاتی

د.انتخاب داده

*********************************

8.در بانک اطلاعاتی برای انتخاب رکوردها از چه دستوری استفاده می شود؟

الف.order by

ب.having

ج.select

د.where

**********************************

9. دستور زیر چه عملی انجام می دهد؟

Select * into table1

From  table1

الف.فیلد * را از table1 نمایش می دهد

ب.از table 1  نسخه ی پشتیبان تهیه می کند

ج.اطلاعات را از نسخه ی پشتیبان بر می گرداند

د.عملی انجام نمی دهد.

*******************************

10.اگر در جدولی تعدادی فیلد مشابه داشته باشیم برای اینکه فقط یکی از آنها نمایش داده شود از چه عبارتی استفاده می کنیم؟

الف. Having

ب.top

ج. avg

د.distinct          

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 18:32  توسط غلامرضایی  | 

سوالات تشریحی جلسه ی چهارم-تشریحی اول

انواع  کنترل فرم را تعریف کنید.

مقید:داده ها از منبع رکورد های متصل به فرم نمایش می یابندُمی توان رکوردها را ویرایش کرد

نامقید:به رکوردها متصل نیستند و محتوای آنها با جابه جابب از رکوردی به دیگری تغییر نمی کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 17:47  توسط معتمدی  | 

سوالات تستی جلسه چهارم-تست اول

سلام

۱-(هیچگونه ارتباطی بین پایگاه داده و بانک قبلی وجود نخواهد داشت)این ویژگی مربوط به کدام یک از حالتهای ایجاد جدول است؟

الف)با استفاده ازData Sheet

ب)با استفاده از Wizard

ج)Import

د)Link


2- در مورد ایجاد جدول با استفاده ازLinkکدام گزینه صحیح است؟

الف)جدول را در نمای Data sheet ایجاد می کند.

ب)جدول را در نمای طراحی ایجاد می کند.

ج)هیچ ارتباطی بین پایگاه داده فعلی و قبلی نیست.

د)جدول مبدا در بانک خودش قرار دارد جدول اضافه شده با آن متصل است.


3- کدام گزینه در مورد ویرایش رکوردها نادرست است؟

الف)تعدادی از رکوردها از بین می برد.

ب)با بستن پنجره تغییرات لحاظ می شوند.

ج)روی تعدادی از رکوردها تغییراتی اعمال می کند.

د)از دکمه های پایین پنجره یData sheet برای جابه جا شدن بین رکوردها استفاده می کنیم.


4- کدام یک از گزینه مربوط به فیلتر کردن کد میباشد؟

الف)رکوردهایی که دارای شرایط خاص اند را نمایش می دهد.

ب)ثابت کردن رکوردها

ج)جایگزین کردن داده ها

د)حذف رکورد


5-کدام یک از گزینه های زیر باعث ثابت شدن ستونها می شود؟

الف)Delete

ب)Match

ج)Freezing

د)Filter


6-Referntial Integrith معادل کدام گزینه است؟

الف)هماهنگی رکوردها

ب)ایجاد یک مدل داده ای

ج)کنترل رکوردها

د)یکپارچگی رکوردها

 


7-در انواع کنترلها Table controlچه کاری انجام می دهد؟

الف)جنبه ی سه بعدی به فرم اضافه می کند.

ب)انتخاب بله و خیر برای رکوردها

ج)نمایش فیلم

د)ایجاد خطوط


8-کدام نوع کنترل برای ایجاد خطوط ومربع و مستطیل به فرم به کار می رود؟

الف)bound object

ب)line and rectangle

ج)option button

د)option gruop


9-(چندین در صفحه لیست می شوند)کدام گزینه Form wizardاست؟

الف)Data sheet

ب)Columnar

ج)tabular

د)justified


10-در مورد مدل Columnarکدام گزینه صحیح است؟

الف)چندین رکورد در صفحه لیست می شوند.

ب)رکورد به صورت نمای طراحی نمایش داده می شوند

ج)فیلدهای جدول را با تنهایی نمایش می دهد.

د)هر رکورد با بر چسب و فیلدها نمایش داده می شود.


11-برای تنظیم فاصله ی نمایش شبکه نقطه چین در کدام حالت نمای فرم باید قرار داشته باشیم؟

الف)Wizard

ب)desing

ج)data sheet

د)format


12-در کارد محاوره ای Show tableامکان انتخاب کدام مورد می باشد؟

الف)جدول

ب)پرس وجو

ج)گزارش

د)پرس و جو و جدول


13-برای انتخاب جدولهای مجاور از کدام کلید استفاده می کنیم؟

الف)shift

ب)ctrl

ج)alt

د)shifl+alt


14-کدام مورد از راههای انتخاب فیل نیست؟

الف)دوبا کلیک روی نام فیلد در نیمه بالایی

ب)استفاده از alt

ج)درگ مردن فیلد از نیمه بالایی به نیمه پایینی

د)دوبار کلیک روی علامت*در کنار هر رکورد


15-تابع date part چه چیزی را نشان می دهد؟

الف)تاریخ

ب)ماه

ج)روز هفته

د)قسمت معینی از تاریخ


16-کدام گزینه ابزاری برای ایجاد علامت در پرس و جو است؟

الف)Aggregate

ب)Courseunit

ج)Expression Builder

د)GropBy


17-کدام دستور یک جدول جدید شامل رکوردهای نتیجه ی پرس و جو می باشد؟

الف)delete

ب)insert

ج)add

د)select into


18-پرس و جوی تجمعی شامل جمع کل مربوط به کدام گزینه ی یزر است؟

الف)having

ب)grop by

ج)union

د)join


19-عبارت having کدام مورد است؟

الف)شرط و معیار محدود کردن رکوردها

ب)شرط و معیار محدود کردن فیلدها

ج)شرط و معیار در پرس و جوی تجمعی

د)شرط و معیار محدود کردن فایلها


20-اگر رکوردها تابع whereوhaving را داشته باشند محدود کردن به چه شکلی روی می دهد؟

الف)اولhavingبعدwhere

ب)فقطwhere

ج)اول where بعد having

د)فقط having

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 17:43  توسط معتمدی  | 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سلام

این هفته با وجود این همه تعطیلی چرا کسی مطلب نگذاشته؟؟؟؟!!!

+ نوشته شده در  جمعه نهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 18:31  توسط خانم بلالی  | 

سوالات تستي

1- چگونه مي توان سيستم مديريت پايگاه داده درخواست هاي كاربراي عمليات پايگاه داده اي را اداره و كنترل كرد؟

الف) به وسيله ي كميته ي Ansi/spare  

ب) معماري پايگاه داده

ج) سطح داخلي

د) سطح خارجي

 

2- كدام يك از موارد زير فقط بخشي از پايگاه داده كه به مسايل كاربرد برنامه ي كاربردي مربوط است را شامل مي شود؟

الف) سطح خارجي

ب) سطح داخلي

ج) سطح مفهومي

د) كميته ي Ansi/spare    

 

3- سطح مفهومي ساختار پايگاه داده است كه تمام ............... و .............. بين آن ها را شامل مي شود؟

الف) موجوديت و فيلدها

ب) ارتباطات و موجوديت

ج) فيلدها و ارتباطات

د) موجوديت و ارتباطات

 

4- كدام يك از زبان هاي زير زبان برنامه نويسي غيربانكي است؟

الف) visual Basic و HL

ب) DSL

ج) SQL

د) Oracle

 

5- Development 2000 كه طراح به كمك آن مي تواند فرم ها و گزارش ها را ايجاد كند در كدام يك از موارد زير وجود دارد؟

الف) oracle

ب) Access

ج) my sql

د) SQL server

 

6- كدام يك از موارد زير چگونگي ذخيره سازي را نشان مي دهد و ساختارهاي داده اي را توضيح مي دهد و روش دسترسي را نشان مي دهد؟

الف) سطح داخلي سطح فايلينگ

ب) سطح مفهومي

ج) سطح خارجي

د) كميته ي Ansi/spare  

 

7- كدام يك از زبان هاي زير زبان فرعي داده ها است؟

الف) HL

ب) visual Basic

ج) DSL. SQL

د) Access

 

8- براي اينكه سيستم مديريت بانك اطلاعاتي پنهان از ديد كاربر هر گونه دستيابي به داده ها را انجام دهد كدام گزينه زير را استفاده مي كنيم؟

الف) مدل داده اي

ب) معماري پايگاه داده

ج) پايگاه داده

د) سيستم فايلينگ

 

9- تناظر بين موجوديت به سه نوع 1:1 و 1:n و n:m وجود دارد كدام يك از موارد زير است؟

الف) موجوديت

ب) نمودار ارتباط موجوديت

ج) ماهيت ارتباط

د) مدل داده اي

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۸۷ساعت 12:20  توسط ترابی  | 

سوالات تشريحي

1- در مدل oracle بخش Development 2000 چه كاري انجام مي دهد؟

جداي از بخش مديريت بانك عرضه مي شود كه طراح به كمك آن مي تواند فرم ها و گزارش ها را ايجاد كند و آسان تر با محيط با يك ارتباط برقرار كند.

 

2- معايب روش فايلينگ را بنويسيد.

1- احتمال بروز افزونگي

2- حجم زياد كدنويسي

3- احتمال ناسازگاري داده ها

4- سخت بودن اعمال استاندارد در سيستم ها

 

3- تعريف كليد

به فيلد يا زيرمجموعه اي از فيلدها كه باعث يكتايي هر يك از ركوردها شود كليد گويند.

 

4- تعريف كليد كانديد

ممكن است كليدهاي مختلفي اعم از ساده يا مركب بتوان تشخيص داد (كليد كانديد) ولي يكي از آن ها را با توجه به ملاحظاتي به عنوان كليد اصلي در نظر مي گيريم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۸۷ساعت 12:20  توسط ترابی  | 

جلسه ی سوم تشریحی دوم

۱-روش ترتیبی برای دست یابی و بازیابی رکورد ها را تعریف کنید ؟

در روش ترتیبی رکورد ها از ابتدا یکی ژس از دیگری بررسی می شوند تا محتوای مورد نظر بازیافت شود این روش کند و زمتن بر است

۲- روش مستقیم برای دست یابی و بازیابی رکورد ها را تعریف کنید ؟

در روش مستقیم با توجه به محتوا "آدرس"رکورد به دست می آید و رکورد مورد نظر به طور مستقیم با آن آدرس با زیابی می شود روش مستقیم به وسیله ی ساختار های مختلف ژیاده سازی می شود  

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۷ساعت 1:22  توسط نظری  | 

جلسه سوم تشریحی10

  

« به نام خدا »


*معماري پايگاه داده:

براي اينكه بتوانيم در يك سيستم بزرگ و پيچيده ي بانك اطلاعات , بين كاربران و داده هاي بسيار زياد ذخيره روي رسانه ارتباط برقرار كنيم و  سيستم مدريت پايگاه داده درخواست هاي كاربران براي عمليات پايگاه داده اي (مانند:بازيافت . درج.به هنگام سازي.حذف و ...)را اداره وكنترل كند. با استفاده از معماري سه لايه اي است.كه به وسيله ي كميته ANSI/SPARC   عرضه شده است.

در ايجاد اين معماري سطوح به گونه اي از هم مجزا شده اند كه براي رسيدن به هدف با هم به خوبي مراوده وتعامل كنند وهم به اندازه ي كافي مجزا و مستقل باشند كه تغيير در يك سطح به سطوح ديگرتسري پيدا نكند.اين سه لايه عبارت است از:

 

1.سطح خارجي                      2.سطح مفهومي                          3.سطح داخلي

 

   سطح خارجي :همان ديد كاربري است.بالاترين سطح انتزاع است.به اين ترتيب كه فقط بخشي از پايگاه داده كه به مسايل كاربر ويا برنامه ي كاربردي مربوط است را شامل مي شود.

   سطح مفهومي : ساختار پايگاه داده است.تمام موجوديت ها و ارتباطات بين آن ها را شامل مي شود.

   سطح داخلي : جزئيات ذخيره سازي است . پايين ترين سطح انتزاع است وبه روش هاي فيزيكي ذخيره وبازيابي نزديك است.چگونگي ذخيره سازي را نشان مي دهد.ساختار هاي پايگاه داده را توضيح مي دهد . و همچنين روش هاي دسترسي را نشان مي دهد .سطح داخلي , سطح فايلينگ است.

 

مدل داده اي‌:

سيستم مديريت بانك اطلاعاتي پنهان از ديد كاربر , هر گونه دستيابي به داده ها را انجام مي دهد .به اين منظور در معماري پايگاه ,  مدل داده اي استفاده شده است. مدل هاي داده اي بر اساس ساختمان داده هاي مختلفي در بانك اطلاعاتي استفاده مي شوند كه سه نوع متداول آن ها عبارت است از :

   رابطه اي Relational Data Structure

   سلسله مراتبي Hierarchical Data Structure

   شبكه اي Network Data Structure

سيستم مدريت پايگاه داده ها نرم افزاري است پيچيده كه واسط بين كاربران و حيط فيزيكي ذخيره ي داده هاست . از جمله سيستم ها ي مديريت پايگاه اطلاعات مي توان از :

Oracle ,my sql , SQL server , Access    و... را نام برد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۷ساعت 19:5  توسط مردانیان  | 

جلسه دوم تست 15

 

« به نام خدا »

1.در هر محيط عملياتي تعدادي..... وجود دارد.

الف)فيلد    ب)موجوديت     ج)كليد       د)فايل

 
2.صفات و ويژگي هاي هر موجوديت در واقع همان ... هستند

الف)ركوردها        ب)كليدها             ج)فايل ها             د)فيلدها

 

3.«تناظر بين موجوديت ها .ماهيت ارتباط است .ودر سه نوع وجود دارد »كدام يك از موارد زير جزو اين سه نوع نمي باشد.

الف)يك به يك        ب)يك به چند           ج)چند به يك         د)چند به چند

 

4.براي...ارتباط.بين موجوديت ها و بيان عملكرد ارتباط از نمودار ER استفاده مي شود.

الف)ايجاد ارتباط             ب)نشان دادن ارتباط         ج)از بين بردن ارتباط            د)پياده سازي

 

5.كدام يك از موارد زير جزو اجزاي نموداري ER نمي باشد.

الف)موجوديت ها و عملكرد ارتباط      ب)ماهيت ارتباط       ج)ويژگي هاي موجوديت    د)مدل داده اي

 

6.براي ترسيم نمودار « ويژگي موجوديت» از چه شكلي استفاده مي شود.

الف) خط            ب)  لوزی         ج)  بیضی        د) مستطیل

 

7.هر جدول مي تواند نشان دهنده ي يك......باشد.

الف)رابطه             ب)موجوديت          ج)مجموعه          د)فايل

 

8.مقصود از اين كه .در طراحي پايگاه داده :«ابتدا هدف از طراحي پايگاه داده را مشخص كنيد» چيست.

الف)وجود داده هاي لازم و مورد نياز نمايش گزارش در جدول هاي بانك را بررسي كنيم.

ب) مشخص كنيم چه نوع اطلاعاتي بايد از بانك دريافت شود.

ج) از وجود فيلدهاي فرم در جدول بانك مطمئن شويم.

د) بار ديگر نيازها را بررسي و طراحي خود را اصلاح و باز نگري نماييم.

 

9.كدام يك از موارد زير جزو مراحل ايجاد طراحي يك بانك اطلاعاتي نمي باشد .

الف) ابتدا هدف از طراحي پايگاه داده را مشخص كنيدو نمودار ER را رسم كنيد.

ب)جدول ها و فيلد ها را مشخص كرده و فرم هاي مورد نياز را تعريف كنيد.

ج)پنهان سازي ستون ها

د)گزارش هاي مورد نياز را تعريف كرده و طراحي خود را اصلاح و باز نگري كنيد.

 

10.براي ترسم نمودار ER .براي طراحي پايگاه داده بايد :

الف) موجوديت ها را شناسايي كنيم.                         ب)ويژگي ها را شناسايي كنيم.

ج)ارتباط بين موجوديت ها و ويژگي ها                         د)همه موارد

 

 

11.تعريف پايگاه داده:«مجموعه اي از داده ها به صورت يكپارچه با حداقل افزونگي ,  تحت كنترل يك سيستم متمركز و در چارچوب يك مدل داده اي.»

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۷ساعت 19:2  توسط مردانیان  | 

مطالب قدیمی‌تر